Aanmelden

Aanmelden

Aanmeldingsprocedure voor leerlingen schooljaar 2023-2024
Om tot een toelatings- en plaatsingsbesluit te kunnen komen, hebben we, zoals de wet het noemt, een 'volledige aanmelding' nodig. We volgen de afspraken van het samenwerkingsverband:

AANMELDEN LEERJAAR 1

Digitaal aanmelden
Na een gesprek met je meester of juf in februari weet je welk advies je voor het Voortgezet onderwijs krijgt. Je kunt je dan aanmelden bij onze school. De aanmelding verloopt bij het Dollard College digitaal. Doe dit voor 15 maart!

Klik hier om je digitaal aan te melden voor onze school

Gegevens van de basisschool:
Met de basisscholen in de omgeving is afgesproken dat uiterlijk 15 maart via een digitaal systeem, genaamd OSO de volgende gegevens worden overgedragen:

1. De NAW gegevens. (naam, adres, woonplaats)
2. Een overdrachtsdossier (voorheen OKR genoemd) vanuit het eigen leerlingadministratiesysteem met daarin:

3. De Plaatsingswijzer als bijlage via OSO. Voor het vaststellen van de leerrendementen worden de signaleringslijsten van de Plaatsingswijzer gebruikt.
4. Bij een advies voor het praktijkonderwijs (pro) is de IQ bepaling verplicht. Het onderzoeksrapport wordt als bijlage via OSO meegezonden. In de Ommelanden verzorgt het vo de test. In de stad Groningen wordt de test uitgevoerd door de basisscholen.
5. Indien aanwezig en relevant kunnen IQ gegevens voor de overige leerlingen die overgaan naar het vo via OSO worden aangeleverd.
6. Vastgelegde relevante beperkingen (zoals dyslexie, dyscalculie) worden als bijlage via OSO verzonden.
7. Overige, door het po te beoordelen, relevante informatie als bijlage (indien aanwezig). Indien de leerling in het po ondersteuning heeft ontvangen die in een OPP, handelingsplan of eigen leerlijn is beschreven, wordt deze via OSO meegezonden als bijlage.
8. Informatie over ondersteuning die in het po is verleend en of ondersteuning in het vo noodzakelijk wordt geacht.

Toelichting op het advies:
Het advies op basis van de Plaatsingswijzer en de integrale onderbouwing is bindend voor toelating en plaatsing. Integrale onderbouwing is van belang als er sprake is van een disharmonisch profiel of een bespreekprofiel in de Plaatsingswijzer. 

Toelichting op de plaatsingswijzer:
De plaatsingswijzer kent vier profielen. Een juist gebruik van de profielen is van essentieel belang. Voor info over de profielen zie http://www.plaatsingswijzer.nl
De plaatsingswijzer gaat uit van enkelvoudige advisering waarbij een advies bestaat uit de combinatie van een onderwijsniveau en een profiel. Het voormalig vmbo-tl/havo advies gaat nu vmbo-tl plusprofiel heten. 

Plaatsing:
De VO- school neemt een besluit tot plaatsing binnen zes weken vanaf 15 maart (vóór 13 mei) op voorwaarde dat:
• de digitale aanmelding volledig en naar waarheid ingevuld is;
• het overdrachtsdossier (voorheen OKR) volledig en juist is ingevuld via OSO;
• de plaatsingswijzer is ontvangen;
• aanvullende gegevens sociaal emotionele ontwikkeling zijn ontvangen.
De ouder ontvangt van de VO school het toelating- en plaatsingsbesluit.

Uitzonderingen:
De vo-school plaatst leerlingen op basis van bindend advies. Indien de ondersteuning niet geboden kan worden door de vo-school, dan gaat de vo-school samen met ouders op zoek naar een passende onderwijslocatie. Dat is de zorgplicht van de vo-school.
De vo-school neemt dan initiatief tot een Meer Partijen Overleg. (vo, evt. VSO, po, ouder, intern onafhankelijk deskundige) Het MPO-advies wordt als bindend advies aan de ouder voorgelegd. De ouder kan daarna met het bindend advies de leerling aanmelden bij een school passend bij het advies.

De Eindtoets:
De eindtoets is een controletoets nadat het advies is gegeven in het overdrachtsdossier.
Indien discrepantie van één schoolniveau tussen advies po en de norm van de eindtoets, dan levert de po-school (initiatief) een onderbouwing van het afwijkende advies.

Schooladvies kan alleen heroverwogen worden indien de toets beter wordt gemaakt dan het schooladvies. (binnen 3 weken heroverweging afgerond) Voor het Dollard College is de plaatsingswijzer leidend en het advies van de basisschool bepalend.

AANMELDEN LEERJAAR 2 EN HOGER
Ook de aanmelding voor leerjaar 2 en hoger gebeurt digitaal. Klik hier om je digitaal aan te melden.