Klachtenregeling

Problemen worden bij voorkeur daar opgelost waar ze ontstaan zijn. Klachten worden in de eerste plaats besproken met degene die het betreft. Binnen de school is er altijd ruimte voor een gesprek. De docent, mentor, adjunct-directeur of interne contactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen. Ook de adjunct-directeur van de vestiging en de externe vertrouwenspersoon kunnen een rol spelen bij het zoeken naar een oplossing. De externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders/verzorgers is dhr. J. Wibbens van Hét Vertrouwensbureau. Pas als blijkt dat een oplossing niet mogelijk is, kan een formele klacht worden ingediend bij het College van Bestuur (CvB) van Stichting Scholengroep Trivium. Komt men er samen niet uit dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC), waarbij het Dollard College is aangesloten. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan in haar advies aanbevelingen doen.
 
Externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders/verzorgers:  
dhr. J. (Jan) Wibbens
Hét Vertrouwensbureau
De Gang 1A
9531 JK Borger
Tel. 085 105 50 55 of 06 536 971 50
jan@hetvtb.n
l of algemeen@hetvtb.nl

College van Bestuur van Stichting Scholengroep Trivium
Postbus 137
9500 AC Stadskanaal
bestuur@scholengroeptrivium.nl

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht 
Tel. 030 2809590 
info@onderwijsgeschillen.nl

www.onderwijsgeschillen.nl