Wie helpen je

Leerlingbegeleiding
We besteden op vestiging Bellingwolde veel aandacht aan de begeleiding en opvang van de leerling. De school biedt de leerling persoonlijke begeleiding op het gebied van de studie, bij de vakkenpakket- en beroepskeuze en op psycho-sociaal gebied. In het eerste leerjaar wordt in het bijzonder veel aandacht aan begeleiding besteed. De leerling zal na de basisschool moeten wennen aan een nieuwe groep leeftijdsgenoten, nieuwe vakken, nieuwe docenten, een nieuw gebouw en veranderde omstandigheden. Die begeleiding bestaat uit verschillende vormen:

Coach
 Iedere leerling heeft een coach en is onderdeel van een coachgroep. De coach begeleidt de leerling door o.a. te letten op de voortgang en de beoordelingen van de leerling en kijkt of hij zich goed voelt in de klas. De coach is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, de ouders/verzorgers en de docenten. De begeleiding start iedere ochtend met een coachmoment waardoor leerlingen beter instaat zijn om hun schoolwerk te plannen en om aan te geven waar zij nog ondersteuning in willen.
De coach houdt alle leerlinggegevens van zijn klas bij en werkt ook mee aan voorlichtingsavonden. Hij onderhoudt intensief contact met de leerling door de wekelijkse coachgesprekken en zorgt voor een optimaal klimaat waarin de leerling zich prettig voelt en optimaal kan presteren. Naast het geven van zijn eigen vak verzorgt de coach de dagstart en dagafsluiting in zijn coachgroep. Dit zijn lessen waarin de leerling o.a. leert hoe hij het leerwerk het beste kan aanpakken. In de derde klas begeleidt de coach loopbaanoriëntatie en -begeleidingsuren (lob). Ook kan de coach klassenactiviteiten organiseren.

Decanaat
Het decanaat houdt zich bezig met de keuzebegeleiding. De decaan begeleidt de leerling wanneer hij moet kiezen voor een vakkenpakket. Ook helpt hij de leerling en de ouders/verzorgers wanneer de leerling moet kiezen voor een vorm van vervolgonderwijs of beroepsrichting.

Ondersteuningsteam
Vestiging Bellingwolde heeft een ondersteuningsteam. Deze bestaat uit minimaal twee docenten die zich hebben gespecialiseerd om leerlingen met leer- en/of sociaal emotionele problematiek te kunnen begeleiden. De taak van het ondersteuningsteam is ook om de docenten te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met problemen en een eventueel vervolgtraject voor de leerlingen in beeld te brengen, zoals het aanmelden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), preventieteam en andere instanties.

Schoolmaatschappelijk werk
Wanneer een leerling persoonlijke problemen heeft die niet direct met leren te maken hebben, kan de leerling dit met de coach bespreken. Soms kan de coach de problemen niet oplossen. De leerling kan dan aankloppen bij de schoolmaatschappelijk werker of de leerlingbegeleider. Het is de taak van de schoolmaatschappelijk werker om problemen te voorkomen, te signaleren en/of te verhelderen, hulp te bieden en als het nodig is te verwijzen naar externe specialisten. Het specifieke van het schoolmaatschappelijk werk ligt binnen de driehoek kind-ouders/verzorgers-school.
Verwijzing kan op de volgende manieren gebeuren:

• via de coördinator, mentor/coach of sociaalverpleegkundige;
• de ouders/verzorgers vragen om hulp;
• de leerling komt op eigen initiatief.

Huisbezoeken nemen een belangrijke plaats in bij het schoolmaatschappelijk werk. Na verwijzing gaat de schoolmaatschappelijk werker een hulpverleningscontract aan met de betreffende leerling. Binnen het Dollard College is er een samenwerkingsverband tussen leerlingbegeleiders, coördinatoren, mentoren/coaches, jeugdartsen, Lentis, netwerk jeugdhulpverlening en het maatschappelijk werk. Er bestaat een maandelijks overleg tussen deze verschillende disciplines. Verder wordt in de hogere leerjaren extra aandacht besteed aan de maatschappelijke aspecten van het omgaan met alcohol en drugs, aan gevolgen van verslaving en aan gezondheidszorg.

Jeugdgezondheidszorg
Leerlingen uit het eerste leerjaar kunnen kennismaken met de sociaalverpleegkundige van de GGD Groningen. Ook kunnen ze voor informatie of hulp met betrekking tot gezondheid, gebruik maken van het jongerenspreekuur op school. De leerling kan ook telefonisch een afspraak maken met de sociaalverpleegkundige. Op elke vestiging vervult de sociaalverpleegkundige tevens de rol van ‘vertrouweling’. Hij is aanspreekpunt voor leerlingen en personeel voor alle zaken die te maken hebben met de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de leerlingen.