ANBI status

ANBI status

Met ingang van 1-1-2016 heeft Dollard College een ANBI- status. Een ANBI status brengt fiscale voordelen met zich mee met name in geval van erfenissen en schenkingen, maar ook in geval van giften. Een voorbeeld daarvan is dat giften voor donateurs aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting (of eventueel vennootschapsbelasting). Met de ANBI-status wordt het aantrekkelijk(ker) om aan het Dollard College te doneren!

Het Dollard College voldoet aan de voorwaarden:

Naam van de instelling:                Dollard College

RSIN/ fiscaal nummer:                  8110.62.041

Postadres van de instelling:       Hereweg 101, 9721 AA Groningen

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI: Het verzorgen van door de overheid bekostigd onderwijs

Hoofdlijnen van het beleidsplan: De stichting heeft een strategische beleidsplan. SBP Dollard College 2015-2019.pdf

Namen en functies van de bestuurders:  Het Dollard College heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het Bestuur. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen:

Beloningsbeleid: De beloning van de RvT- leden geschiedt binnen de beloningsleidraad, welke is beperkt tot minimale vacatiegelden. Voor het beloningsbeleid voor het personeel zie cao Onderwijs (VO).

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Het Dollard College stelt jaarlijks een bestuursverslag op waarin zij verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de uitgeoefende activiteiten. Bekijk voor meer informatie het bestuursverslag in het jaarverslag 2017.

Financiële verantwoording: Het Dollard College stelt jaarlijks een jaarrekening op waarin zij (financieel) verantwoording afgelegd. Bekijk voor meer informatie de jaarrekening in het jaarverslag 2017.