wie helpen je

We vinden het belangrijk dat je je op school veilig voelt en je goed kunt ontwikkelen. We helpen je als je problemen hebt, bijvoorbeeld met het leren.
Maar ook begeleiden we jou in de zoektocht naar een geschikte vervolgopleiding.
Je kiest uiteindelijk zelf, maar helpen je hierbij. Wij kunnen jou op verschillende manieren helpen.

Mentor
Iedere klas heeft een eigen mentor. De mentor is voor jou, je ouders en de andere docenten het eerste aanspreekpunt. Hij let er op dat jij je goed voelt. Want als jij je goed voelt, kun je vaak het beste presteren. Tijdens de mentorlessen krijg je begeleiding in
hoe jij het leerwerk het beste kunt aanpakken.

Decaan
Een decaan helpt je met het kiezen van een profiel (in het vierde jaar) en later met het kiezen van een vervolgstudie of beroepsrichting. Een belangrijke keuze omdat je beslissingen neemt over de toekomst.

Extra leerhulp
Wanneer jij leervragen hebt die niet in de gewone lessen kunnen worden beantwoord, dan kun je daarvoor de keuze-uren gebruiken. Tijdens deze keuze-uren probeer je deze leervragen te beantwoorden. Ook werk je aan een betere studieaanpak. Een docent helpt je hierbij.

Passend onderwijs
Inmiddels is passend onderwijs van start gegaan. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Lees hier meer informatie.

Remediaal onderwijs
Het Dollard College beschikt over remediaal onderwijs. Hier kun je gebruik van maken als je moeite blijft houden met bepaalde onderdelen van het leren. Je zult hier niet zo gauw mee te maken krijgen.
 
Ondersteuningsteam
Vestiging Woldendorp heeft een ondersteuningsteam. Deze bestaat uit minimaal twee docenten die zich hebben gespecialiseerd om leerlingen met leer- en/of sociaal emotionele problematiek te kunnen begeleiden. De taak van het ondersteuningsteam is ook om de docenten te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met problemen en een eventueel vervolgtraject voor de leerlingen in beeld te brengen, zoals het aanmelden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), preventieteam en andere instanties.

Schoolmaatschappelijk werk
Wanneer je persoonlijke problemen hebt die niet direct met leren te maken hebben,
kun je die met jouw mentor bespreken. Soms kan de mentor de problemen niet oplossen. Je kunt dan aankloppen bij de schoolmaatschappelijk werker of de leerlingbegeleider. Zij helpen je en als het nodig is, kunnen zij jou doorverwijzen naar een andere instantie.

Vertrouwenspersoon
Als je in een situatie terecht komt of problemen krijgt, waar je niet meer weet hoe je er mee om moet gaan, dan is er een vertrouwenspersoon. Aan de vertrouwenspersoon kun je dingen vertellen, die je liever niet aan een docent of schoolleiding vertelt. De vertrouwenspersoon luistert naar je en helpt je om een oplossing te vinden.

Veiligheid
Alles op het gebied van veiligheid en begeleiding hebben we vastgelegd in een veiligheidsplan en een zorgplan. Deze documenten kun je opvragen bij de vestiging.