overleg en regels

Leerlingenraad
De leerlingenraad komt op voor de belangen van leerlingen. De leerlingenraad overlegt regelmatig met de schoolleiding en bemiddelt bij klachten en/of opmerkingen over medeleerlingen of personeel. Ieder jaar vinden er verkiezingen plaats waarvoor alle leerlingen zich kandidaat kunnen stellen.

Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut staan de rechten en de plichten van de leerlingen aangegeven. Ook staan hierin de rechten en de plichten beschreven van alle leden van de scholengemeenschap in relatie tot de leerlingen.

Ouderraad
Iedere vestiging van het Dollard College heeft een ouderraad. Deze raad is samengesteld uit ouders/verzorgers van de leerlingen en heeft een belangrijke rol. Vooral waar het gaat om het stimuleren van een goed leer- en leefklimaat op de vestiging. Zo kan de ouderraad ervoor zorgen dat er nieuwe boeken worden aangeschaft in de mediatheek of dat de leerlingen een examencadeau ontvangen.

Medezeggenschapsraad
Het Dollard College vindt het belangrijk dat medewerkers, ouders en verzorgers en leerlingen inspraak hebben. Daarom heeft onze school een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad kan alle belangrijke onderwerpen bespreken met het bestuur. Voor een aantal belangrijke beslissingen met betrekking tot de school heeft het bestuur advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig.

Klachtenregeling
Problemen worden bij voorkeur daar opgelost waar ze ontstaan zijn.

Klachten worden in de eerste plaats aangekaart besproken met degene, die het betreft. Binnen de school is er altijd ruimte voor een gesprek. De docent, mentor, adjunct-directeur/teamleider of interne contactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij problemen of vragen. Ook de directeur van de vestiging en de externe vertrouwenspersoon kunnen een rol spelen bij het zoeken naar een oplossing. Pas als blijkt dat een oplossing niet mogelijk is, kan een formele klacht worden ingediend bijĀ  het College van Bestuur (CvB).

Komt men er samen niet uit dan is er de mogelijkheid van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC), waarbij het Dollard College is aangesloten. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan in haar advies aanbevelingen doen.

Externe vertrouwenspersoon dhr. J. (Jan) Wibbens
Postbus 13
9530 AA Borger
Tel. 088 2383260 / 06 53697150
j.wibbens@wibbens.nl
.

College van Bestuur van het Dollard College
Postbus 17
9700 AA Groningen
Tel.(secretariaat) 050 5292929
cvb@onderwijsgroepnoord.nl

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel. 030 2809590
info@onderwijsgeschillen.nl

www.onderwijsgeschillen.nl